top of page
  • האם הציורים מקוריים?
    חלק מהעבודות הן העתקות tracing, של עבודות קיימות אך תמיד נעשו מחדש, לפעמים תוך כדי מתן פרשנות שונה, צבעוניות שונה וחלק מהעבודות הן יצירות מקוריות של תלמידים. בשום שלב לא תמכר עבודה שלא נעשתה בתהליך אמנותי חופשי ומלא של תלמיד בית הספר.
  • כמה יחידות יש מכל הדפס?
    מאחר ומדובר באמנות הדפוס, לרוב יש יותר מהדפס אחד לכל גלופה. באופן מסורתי, מספר היחידות שנעשו ומתוך כמה כתוב בתחתית ההדפס משמאל. לחלק מההדפסים יהיו גם סדרות שונות אשר יקבלו ביטוי בצבעוניות המשתנה.
  • כיצד נארזים ונשלחים ההדפסים?
    כל העבודות יארזו באופן בטוח, בתוך ניילון, כשקרטון מוצמד לגב העבודה וישלחו בדואר רגיל.
bottom of page